Търсене

Стерна Консулт е специализирана компания, предоставяща услуги в областта на изготвянето и управлението на проектни предложения и дейности и услуги в сектора на околната среда. Прилагаме опита и най-добрите практики на различни международни партньори и притежаваме мрежа от асоциирани експерти в различни сектори и области.
Разбери повече за Стерна Консулт

Актуално

Програма LIFE 2017

За програмния период 2014-2020 Програма LIFE е структурирана в две под-пограми: ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА и ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА КЛИМАТА.

Програма LIFE 2017
Оперативна програма околна среда

Стратегическата цел на ОП Околна среза за периода 2014-2020 е да допринесе за  изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

Оперативна програма околна среда
Програма за развитие на селските райони 2017

Мерки за 2017 по Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2017
Иновации и конкурентноспособност

Процедури за 2017 година в Програма Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

Успешни проекти

За нас е важно да предложим на клиента най-доброто решение и да реализираме заедно неговата идея, постигайки взаимно удовлетворение от добре свършената работа.
Видео: План за управление на ПП Българка

Видео: План за управление на ПП Българка

View
Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“

Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“

View
Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni

Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni

View
Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта

Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта

View
Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“

View