Търсене

Програма LIFE 2019
Програма LIFE 2020
За програмния период 2014-2020 Програма LIFE е структурирана в две под-пограми: ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА и ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА КЛИМАТА.
Оперативна програма околна среда
Оперативна програма околна среда
Стратегическата цел на ОП Околна среза за периода 2014-2020 е да допринесе за  изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.