Търсене

Изготвяне на проектни предложения за безвъзмезна финансова помощ към европейските програми и други международни фондове.

Обхват и методология:
 • Анализ на възможностите за финансиране с европейски фондове съобразено с конкретните нужди и бизнес планове на клиента.
 • Представяне на възможностите и ограниченията на съответанта програма, към бизнес идеята на клиента.
 • Оценка на допустимостта за безвъзмездно финансиране на потенциалния клиент съобразно критериите за участие в различните програми и фондове и при необходимост изготвяне на стъпки/план за подобряване и адаптиране на капацитета и възможностите на фирмата за получаване на безвъзмездно финансиране.
 • След взимане на решение за стартиране на изготвяне на европейски проект от страна на  клиента:
 • Управление на целия процес по подготовка на кандидатурата, реализация на спечеления проект,  отчитане изпълнението му и изплащане на безвъзмездната помощт.
 • Разработване на пълното проектно предложение, съобразно всички изисквания на финансиращата програма, отговарящо на всички критерии за допустимост, техническа и финансова оценка.
 • Подготовка на всички необходими документи свързани с апликационната форма, бизнес планиране, обосновки, анализи и др.
 • Консултиране и координация подготовката на всички останали съпътстващи административни документи по проекта.
 • Подготовка за внасяне на цялото проектно предложение във формата изискуема от финансиращата институция.
 • Консултиране и подкрепа на клиента по време на процеса на оценяване на проектното предложение при зададени въпроси за разяснение или допълнителна информация, изисквани от оценяващата финансираща институция.
 • Консултиране при подписване на договора за финансиране за одобрения вече проект. 


Управление на спечелени проекти

 • Цялостно управление на процеса по изпълнение на спечеления проект.
 • Изготвяне на всички експертни документи изискуеми от финансиращата институция в хода на изпълнение на проекта.
 • Управление на комуникацията между финансиращата институция и клиента.
 • Консултиране и подкрепа относно осчетоводяването и финансовото управление на проекта.
 • Консултиране относно изготвянето на тръжни документи и провеждане на процедурите по възлагане
 • при разходване на средствата по безвъзмездната помощ.
 • Консултиране на процеса по визуализация на проекта.
 • Подготовка на цялостното отчитане на вече изпълнения проект  до изплащане на безвъзмездната помощ.