Търсене

Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта

Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта
Предмет на услугата: Изготвяне на Доклад за екологична оценка на Доклад за оценка за съвместимост на ПУП-ИПЗ и ПУП–ПП с предмета и целите на опазване на Защитена зона „Плана“ BG0001307.
Стерна консулт бе ангажирана с изготвянето на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС) с предмета и целите на НАТУРА 2000 на проект за устройствено планиране на територия с площ от 2000 дка за изграждане на комплекс  „Плана Хайтс“.
За изготвянето на докладите за Екологична оценка и Оценка на съвместимостта, екипът ни:
  • Събра налична информация за съществуващото състояние по отношение на качеството на атмосферния въздух, повърхностните и подпочвените води и почвите. Експертите на Стерна извършиха и теренни проучвания, с които допълниха наличната научна информация за различните групи: безгръбначни, земноводни, влечуги, птици, бозайници, прилепи и риби. Теренни проучвания бяха извършени по отношение на растителността и природните местообитания, както и на ландшафта в района на очакваното въздействие от реализирането на проекта;
  • Определи обхвата и степента на вероятните въздействия върху различните компоненти на околната среда, природните местообитания и популациите на видовете;
  • Направи характеристика на защитените зони и другите защитени природни територии в близост до и в широкия периметър на устройствения план;
  • Изготви анализи и оценка на очакваното вероятно въздействие върху компонентите на околната среда и върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Плана“ от реализирането на плана;
  • Изготви пълна характеристика и на другите инвестиционни предложения, планове и програми, които в комбинация могат да окажат неблагоприятно кумулативно въздействие върху защитена зона „Плана“ и нейните елементи;
  • Предложи мерки за предотвратяване, намаляване и където е възможно пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализирането на проекта върху околната среда и защитената зона;
  • Изготви план за изпълнение на мерките;
  • Организира и проведе обществени консултации със заинтересованите държавни и местни институции, научни орагнизации, НПО и др.