Търсене

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“
Проектът „Южен поток” представлява строителство на газопровод от Русия през акваторията на Черно море и Балканския полуостров за доставка на руски природен газ за страните от Централна и Южна Европа.
Трасето на газопровод „Южен поток” се разделя на морски участък на газопровода през акваторията на черно море и сухопътни участъци през територията на отделните държави, през които преминава.

Инвестиционно предложение „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България” е част от проект „Южен поток”.
Газопреносната система в рамките на Инвестиционното предложение „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България” включва основни технологични елементи:
 • Транзитен газопровод „Черно море – граница с Република Сърбия” с  дължина над 500 km, с два варианта на трасе;
 • Приемен терминал - на 2 км от брега на Черно море;
 • Газопроводно отклонение от преносен газопровод „Южен поток” за присъединяване към газопреносната мрежа на Република България в района на Провадия;
 • Компресорни станции „Варна”, „Лозен” и „Расово”;
 • Възел за разпределяне на газа „Провадия” в крайната точка на газопроводно отклонение  от ИП „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.
Изготвянето на Доклада за оценка за съвместимост се извърши на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл. 31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на съвместимостта (НУРИОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ), към чл.31а от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Екипът на Стерна участва в консорциума „Gastec–PJSC YUZHIIGIPROGAZ“ за изготвянето на Доклад за оценка на съвместимостта (ДОС) на инвестиционно предложение „Преносен газопровод „Южен Поток” на територията на Република България”, със засегнатите защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България и Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).
 
Основните дейности извършени от екипа бяха:
 • Ръководство и управление на целия процес по избор на цялостен подход, методология и методики, принципи и екологични ограничения за теренни проучвания и наблюдения на типовете природни местообитания и видовете предмет на опазване в 23 защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, попадащи в проектния  коридор:
BG0000103    Галата
BG0000104    Провадийско - Роякско плато
BG0000138    Каменица
BG0000173    Островче
BG0000231    Беленска гора
BG0000610    Река Янтра
BG0000239    Обнова - Караман дол 
BG0000240    Студенец
BG0000181    Река Вит
BG0000613    Река Искър
BG0000627    Конунски дол 
BG0000508    Река Скът
BG0000614    Река Огоста
BG0000336    Златия
BG0000503    Река Лом
BG0000518    Въртопски дол
BG0000521    Макреш
BG0000498    Видбол
BG0000500    Войница
BG0002060    Галата
BG0002038    Провадийско-Роякско плато
BG0000240    Студенец
BG0002009    Златията
 • Проучване на съществуващия межународен опит и добри практики при екологична оценка на сходни по мащаб и обхват проекти;
 • Проучване, събиране и анализ на информация от 39 общини, през които преминава трасето на газопровода, министерства и държавни институции за други инвестиционни предложения, планове и програми реализирани или в процес на реализация, които в съчетание с настоящия проект, могат да окажат неблагоприятно  въздействие върху защитените зони;
 • Изготвяне на анализи и оценки за степента на вероятно въздействие върху предмета и целите на опазване и върху целостта на защитените зони и кохерентността на НАТУРА 2000 мрежата;
 • Анализи и оценки базирани на полева работа, верификация, камерална работа и експертна оценка,  ГИС моделиране и др;   
 • Описание на защитените зони и техните елементи;
 • Опеделяне на вероятните отрицателни въздействия и връзката между елементите на ИП и вероятните въздействия;
 • Определяне на връзката между елементите на инвестиционното предложение и очакваните въздействия;
 • Определяне на връзката между отделните елементите на проекта, пространствения обхват на въздействието, времевия обхват, интензивност и обратимост на потенциалните въздействия;
 • Избор на алтерантива и окончателни заключения за типа и степента на въздействие върху защитените зони, съобразно критериите по чл.22 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОС за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл.32, ал.2 от ЗБР;
 • Изготви мерки за предотвратяване, намаляване и където е възможно пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализирането на проекта върху околната среда и защитените зони.
 • Участва в 39 обществени обсъждания и консултации със заинтересованата общественост, местни власти и държавни институции.