Търсене

Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“

Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“
Обект:  Природен парк "Българка" (площ 217 721, 63 декара)
Територията на парка в голямата си част е включена в границите на Защитена зона Българка (BG0000399)/НАТУРА 2000, обявена по Директива 92/43/ЕИО  за природните местообитания  и Директива 2009/147/ЕС  за птиците

Предмет на услугата: Изработване на План да управление на Природен парк "Българка", провеждане на обществени консултации, участие в законоустановените процедури съгласно ЗЗТ по приемане на плана.
Защитените природни територии заемат едва 5% от цялата територия на България. В този малък процент са включени всички резервати и защитени местности, 3-те национални и 11-те природни парка. Тези природни територии съхраняват едни от най-ценните образци на природното наследство, редки и защитени растителни и животински видове, ландшафти, природни паметници и културно наследство.
Съгласно българското и международното законодателство, плановете за управление на защитените територии са най-важните планово документи, които поставят целите за управление и по-нататъшното устойчиво развитие на тези територии за следващите десет години.

Стерна консулт, ВВФ и Марсилея в рамките на Обединение „Българка 2013“ бяха ангажирани да изготвят първия план за управление на Природен парк „Българка“.

Нашата работа бе да съберем необходимата информация и да изготвим описание, анализи и оценки на климата, геологията и геоморфологията на парковата територия, хидрологията и хидробиологията, почвите, екосистемите и биотопите, растителността, флората и фауната, ползванията на териториите в парка и на прилежащите територии, културно-историческото наследство , ландшафта и др. Екипът изготви  оценки на екологичните и социално-икономическите аспекти и потенциалната стойност на парка.
След проведените над 30 консултации с ключовите заинтересовани страни, социологическото проучване от Алфа рисърч на територията на общините Габрово, Трявна и Мъглиж, както и допълнителните обществени консултации, разработихме дългосрочните цели за управление на парка, режимите и нормите за ползвания и зониране на територията, определихме приоритетите за развитие, разработихме 10 програми и над 100 проектни идеи, с които Парковата дирекция, общините, РИОСВ, горските служби и останалите заинтересовани страни могат да търсят финансиране от национални и европейски фондове и програми.
Екипът изготви голям брой тематични карти и събра ГИС гео-база данни с информация от полевите и теренните проучвания на биологичното разнообразие, горите, водите, почвите, туристическата инфраструктура, пътната инфраструкутра, сградите и съоръженията, културно-историческото наследство и др.

Екипът разработи за Дирекцията на парка и Интерпретационна програма за биологичното разнообразие и културно-историческото наследство.

В изготвянето на Плана за управление участваха над 60 експерти и консултанти  с опит и квалификация в различни области на познанието.