Търсене

Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni

Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni
Задачата на Стерна бе да подпомогне Дирекцията на природен парк „Сините камъни“ при възстановяване и опазване на биологичното разнообразие на територията на Природния парк „Сините камъни“, включително и в планирането на консервационни мерки за опазване на двата вида сухоземни костенурки, срещащи се на територията на парка - шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni), по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от ОПОС 2007-2014, ос 3 – Опазване на биологичното разнообразие.
Екипът ни изпълни следните дейности:
  • Теренно събиране на данни за разпространението на двата вида сухоземни костенурки на територията на Природен парк "Сините камъни";
  • Анкетно събиране на данни за разпространението на Testudo graeca и Eurotestudo hermanni на територията на Природен парк "Сините камъни";
  • Проучване влиянието на наземни хищници (диви прасета, чакали, лисици, скитащи кучета) върху популацията на двата вида сухоземни костенурки на територията на Природен парк „Сините камъни“;
  • Изготвяне на ГИС база данни от теренните и анкетни проучвания за двата вида костенурки Testudo graeca и Eurotestudo hermanni;
  • Връщане обратно в природата на незаконно притежавани от гражданите сухоземни костенурки;
  • Обучение на персонала на парка и териториално отговорните горски служители в прилагане на преки консервационни и научни мерки за опазване на костенурките;
  • Изготвяне и прилагане на образователни програми в 20 училища в града и близките села като основен консервационен метод за опазване на костенурките.