Търсене

 Подпомагаме публични организации и  бизнеса при:  
 • Планиране  управлението на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
 • Планиране управлението на защитени територии.
 • Изготвяне на стратегически документи в сектора биоразнообразие и околна среда.
 • Изготвяне на оценки за съвместимост на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на НАТУРА 2000 защитените зони.
 • Изготвяне на екологични оценки (ЕО) на програми, планове и проекти.
 • Изготвяне на доклади за оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения.
 • ГИС анализи и моделиране за целите на опазването, възстановяването и управлението на биологичното разнообразие, защитените територии, НАТУРА 2000 защитени зони и др.
 • Проучвания и мониторинг на природните местообитания и растителността.
 • Проучвания и мониторинг на бозайници и прилепи, орнитофауна, херпетофауна, безгръбначни и риби.
 • Изготвяне на програми за собствен мониторинг на води.
 • Анализи и оценки в секторите биоразнообразие, гори, води и др.
 • Екосистемни услуги и зелена инфраструктура.
 • Изготвяне и изпълнение на проекти по ОП“ Околна среда“,  LIFE и други финансиращи програми и инструменти.
 • Изготвяне на бизнес планове на бизнеси, свързани с устойчиво използване на природните ресурси.
 • Предоставяне на експертна помощ, обучения, изготвяне на оценки, планове, становища и др.