Търсене

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет; подкрепа за специализирани услуги за МСП; подкрепа за растеж чрез подобряване на качеството; насърчаване на предприемачески идеи  свързани с европейски и регионални предизвикателства