Търсене

раздел 1
Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“
28.02.2018 г.
Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на рибарските предприятия; Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и водните екосистеми
 
Раздел 2
Приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”
28.02.2018 г.
Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите; подпомагане на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания