Търсене

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ си поставя две основни задачи:
  • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
  • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

 
Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“
Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“
Да работим в България;
Адаптиране на системите за средно професинално и висше образование спряма изискванията на пазара на труда в България;
Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО)