Търсене

​Главна стратегическа цел

Стратегическата цел на ОП Околна среза за периода 2014-2020 е да допринесе за  изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

Специфични цели 
  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване оценката на състоянието на водите;
  • Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци;
  • Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000;
  • Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища;
  • Подобряване качеството на атмосферния въздух.


 
Приоритетна ос 1 „Води“
Приоритетна ос 1 „Води“
Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени къмагломерации с над 10 000 екв.ж.;
Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на Държавния здравенконтрол за целите на мониторинга;
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
За постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в националното законодателство. Ще се финансират мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и
Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се инвестира в Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000.
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
За изпълнение на националното законодателство, транспониращо изцяло Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ще се инвестират средства за...