Търсене

Процедура „Обучения за заети лица“
Процедура „Обучения за заети лица“
Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
Повишаване на способността на заетите лица да посрещнат промените на пазара на труда в резултат на глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Предоставяне на обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Повишаване на адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса и създаване на условия за устойчива заетост на по-качествени работни места.
 
Процедура „Специфични обучения“
Процедура „Специфични обучения“
Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. 
 
Процедура „Открий ме“
Процедура „Открий ме“
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
Превенция на институционализирането, насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.