Търсене

ПОД-ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА

ПОД-ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА
ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА КЛИМАТА покрива три приоритетни области:
 • Смекчаване на изменението на климата
 • Адаптация към изменението на климата
 • Управление и информация свързани с климата

Приоритетната област „Смекчаване на изменението на климата“

Специфични цели:
 • допринася за прилагането и разработването на политиката и законодателството на Съюза относно смекчаването на изменението на климата, чрез разработване, изпитване и демонстриране на подходи в политиката или управлението, най-добри практики и решения;
 • подобрява базата от знания за разработване, оценяване, мониторинг, крайно оценяване и изпълнение на ефективни действия и мерки за смекчаване на изменението на климата;
 • улеснява разработването и прилагането на интегрирани подходи за смекчаване на изменението на климата на местно, регионално или национално равнище;
 • допринася за разработването и демонстрирането на новаторски технологии, системи, методи и инструменти за смекчаване на изменението на климата, подходящи за възпроизвеждане, трансфериране или интегриране.
 
Приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“
Специфични цели:
 • допринася за разработването и прилагането на политиката на Съюза по отношение на адаптацията към изменението на климата, чрез разработване, изпитване и демонстриране на подходи в политиката или управлението, най-добри практики и решения;
 • подобрява базата от знания за разработване, оценяване, мониторинг, крайна оценка и изпълнение на ефективни действия и мерки, свързани с адаптацията към изменението на климата;
 • улеснява разработването и прилагането на интегрирани подходи за адаптация към изменението на климата на местно, регионално или национално равнище;
 • допринася за разработването и демонстрирането на новаторски технологии, системи, методи и инструменти за адаптиране към изменението на климата, подходящи за възпроизвеждане, трансфериране или интегриране.
 
Приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“
Специфични цели:
 • насърчава повишаването на осведомеността относно въпроси за климата, включително изграждането на обществена подкрепа и подкрепа от страна на заинтересованите страни;
 • подкрепя комуникацията, управлението и разпространението на информация, свързана с климата и улеснява споделянето на знания за съответни успешни решения и практики, включително чрез създаване на платформи за сътрудничество сред заинтересованите страни и обучение;
 • насърчава и подпомага по-ефективното спазване и прилагане на законодателството на Съюза по отношение на климата, чрез насърчаване на разработването и разпространението на най-добри практики и подходи в политиките;
 • насърчава по-добро управление в областта на климата посредством разширяване на участието на заинтересованите страни.