Търсене

ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА покрива три приоритетни области:
 • Околна среда и ресурсна ефективност
 • Природа и биологично разнообразие
 • Управление и информация свързани с околната среда
 
Приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“

Специфични цели:
 • разработва, изпитва и демонстрира подходи за политиката или управлението, най-добри практики и решения за проблеми с околната среда, включително разработка и демонстрация на иновативни технологии;
 • подкрепя прилагането, разработването, изпитването и демонстрирането на интегрирани подходи при изпълнение на планове и програми по политиката и законодателството на Съюза в областта на околната среда, най-вече в областта на водите, отпадъците и въздуха;
 • подобрява базата от знания за разработване, прилагане, оценяване, мониторинг и крайна оценка на политиката и законодателството на Съюза в областта на околната среда.
 
Приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“
Специфични цели:
 • допринася за разработването и изпълнението на политиката и законодателството на Съюза в областта на природата и биологичното разнообразие, чрез прилагане, разработване, изпитване и демонстриране на подходи, най-добри практики и решения;
 • подпомага по-нататъшното развитие, изпълнението и управлението на мрежата „Натура 2000“;
 • подобрява базата от знания за разработване, прилагане, оценяване, мониторинг и крайна оценка на политиката и законодателството на Съюза в областта на природата и биологичното разнообразие.
 
Приоритетна област „Управление и информация свързани с околната среда“
Специфични цели:
 • насърчава повишаването на осведомеността по въпросите на околната среда, включително изграждането на обществена подкрепа и подкрепа от страна на заинтересованите страни и насърчава познанията за устойчиво развитие и потребление;
 • подкрепя комуникацията, управлението и разпространението на информация в областта на околната среда, включително чрез създаване на платформи за сътрудничество сред заинтересованите страни и обучение;
 • насърчава и подпомага по-ефективното спазване и прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда, чрез насърчаване на разработването и разпространението на най-добри практики и подходи в политиките;
 • насърчава по-добро управление в областта на околната среда посредством разширяване на участието на заинтересованите страни.