Търсене

ПОЛИТИКА НА СТЕРНА КОНСУЛТ ЕООД ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Като компания, предоставяща услуги за бизнеса, публични институции, неправителствени организации и физически лица, Стерна консулт ЕООД (наричана по-долу Стерна консулт) прилага най-добрите практики, за да гарантира сигурността на личните данни и специфична информация, предоставени от клиентите и партньорите на фирмата.
Във връзка с изискванията на Общия регламент за защитата на данните 2016/679 (GDPR), Стерна консулт ЕООД, ЕИК 201741246, адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Царево 10-А, тел.: 08875 49859, е-поща: office@sternaconsult.com в качеството си на Администратор на лични данни, изпълнява следната политика за съхранение, обработка и защита на личните данни с цел да Ви предостави услуги и продукти, съгласно предмета си на дейност и за да предложи най-качествено комплексно обслужване.
Прилагаме политика за защита на лични данни както за данни, събирани от Вас чрез интернет сайта ни www.sternaconsult.com, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез  кореспонденция по е-поща, сключване на договор или преддоговорни отношения и други позволени от закона методи за събиране на лични данни.
Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Принципи при събирането, обработването и съхранението на лични данни
При обработването на личните данни Стерна консулт следва принципите на:
 • Законност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработването;
 • Свеждане на данните до минимум;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението;
 • Цялостност и поверителност на обработването;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност;
 • Отчетност.
Цели за съхранение и обработка на личните данни:
Целите, за които обработваме Вашите лични данни са:
За осъществяване на контакт с клиенти и партньори;
За предоставянето на услуга, която Вие сте поискали от нас (запитване за оферта, искане за извършване от нас на консултанска или екологична услуга и др.);
За целите на трудово-правни отношения – договори или в контекста на преддоговорни отношения;
За регистриране или участие в провеждане на обучителни, информационни и консултантски мероприятия;
За изпращане на новини от предстоящи или минали събития, ако изрично сте дали съгласие за това;
За изпращане на съобщения за наши услуги и продукти, ако изрично сте дали съгласие за това;
За изпращане на съобщения на услуги и продукти на наши партньори, ако изрично сте дали съгласие за това;
За изпълнение на задълженията по Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
За спазване на законови и нормативни изисквания и регламенти, свързани с реализирането на дейността на фирмата.
Категории лични данни, съхранявани и обработвани от Стерна консулт:
 • Обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, мобилен/стационарен телефонен номер;
 • Данни, които се предоставят за сключване на договор:
Трите имена, адрес, единен граждански номер (за българските граждани) и личен номер (за граждани на други страни), номер на личната карта, място и дата на издаване, банкова сметка, осигурителен доход;
 • Мрежови данни – данни за предоставяне на електронни съобщителни услуги;
 • Други данни - данни за месторабота, позиция в компанията, дипломи за образование и квалификация, СV, референции, писма, молби, ел. поща и др.;
 • Данни, които се събират автоматично от посещението на нашия сайт.
Бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да събираме информация, но не с цел рекламиране или популяризиране. За да е възможно нормалното и бързо функциониране на интернет страницата ни www.sternaconsult.com използваме технологията на „бисквитките" (cookies). За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.


 
Правни основания за обработване на лични данни
Правните основания, на които се позовава Стерна консулт при съхраняването и обработването на лични данни включват: съгласие, изпълнение на договор, законово задължение за администратора, изпълнение на задача от обществен интерес и легитимен интерес на компанията или на трета страна.
Институции/органи/лица извън Стерна консулт, пред които се разкриват и/или предоставят съхраняваните лични данни:
Предвид специфичната дейност на компанията, обработваните и съхранявани лични данни могат да бъдат предоставяни и разкривани пред трети лица и страни, пряко свързани с и/или въвлечени в работата ни, в т.ч.:
 • Публични органи и институции - министерства, съдебни и контролни органи, органи на местното самоуправление, административни и финансиращи институции на Европейския съюз;
 • Лица, обработващи лични данни от свое име – пощенски оператори, оператори на телекомуникационни услуги, банки, служби по трудова медицина и др.
 • Лица, обработващи лични данни от името на Стерна консулт– физическо лице, назначено от компанията, обработващо и съхраняващо личните данни от името на компанията; счетоводна компания, IT компания, поддържаща информационната система на Стерна консулт, подизпълнители, влезли в договорни взаимоотношения със Стерна консулт и др.;
 • Наши партньори, които работят по възлагане на Стерна консулт на базата на договорни отношения и с които имаме споразумения за конфиденциалност на информацията и защита на лични данни.  Стерна консулт предприема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители, както и да спазват Политиката на Стерна консулт за защита на личните данни.
Трансфер на данни в други държави
При изпълнение на част от услугите си, Стерна консулт работи с партньори и клиенти от други страни на ЕС и ЕИО на договорни отношения. В тези случаи, предоставянето на  лични данни става единствено с изричното съгласие на клиентите/партньорите и само за целите описани по-горе и при спазване на националното и европейското законодателство за личните данни.
Срок на съхранение на личните данни
Предоставените от партньори и клиенти лични данни се съхраняват единствено за периода, съответстващ на целите описани по-горе или за период установен по законов ред. В случаи на липса на такъв законен срок, приемаме, че Вашите лични данни ще се съхраняват в разумен срок, определен въз основа на допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения. Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изисква минимални действия от Ваша страна свързани с пререгистрации или повторно предоставяне на данни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Мерки за гарантиране защитата на личните данни
Стерна конкулт прилага оптималните организационни и технически мерки и инструменти, за да защити Вашите лични данни, съгласно действащото национално и европейско законодателство. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме, където е необходимо, и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.
Права на субектите на лични данни
Съгласно Закона за защита на личните данни в България и действащото законодателство на ЕС в областта на личните данни, субектите имат:
 • Право на достъп и получаване на информация до съхраняваната лична информация, без това да оказва необлагоприятно въздействие върху правата на други субекти.
Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време, както и да знаете какви лични данни обработваме и за какви цели ги използваме. В политиката си за лични данни сме посочили как съхраняваме и обработваме личните данни.
Достъп до данните си можете да осъществите като ни пишете на е-поща office@sternaconsult.com или чрез проверка на функционалностите в личния Ви профил.
 • Право на коригиране или допълване
Имате право да изискате коригиране или допълване на своите лични данни съхранявани и/или обработвани от Стерна консулт, като изпратите е-поща на office@sternaconsult.com или като коригирате данните си сами чрез функционалностите в личния Ви профил.
 • Право на изтриване или „право да бъдеш забравен“
Имате право да изискате заличаване на личните данни в случай на нецелесъобрзано съхраняване и обработване, изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, личните Ви данни повече не са небходими за целите, за които са били събирани или обработвани и др. случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни
Имате право да изискате ограничаване на обработването на данните в случай на възникнал правен спор между фирмата и физическото лице или в случай на правни претенции, предявени от някоя от страните, до тяхното уреждане.
 • Право на преносимост
Имате право да поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните данни, които сте ни поверили в организиран, структуриран електронен формат, ако обработваме личните Ви данни съгласно договрни отношения и на база на декларацията Ви за съгласие, която може да бъде оттеглена.
 • Право на уведомяване за нарушаване на сигурността на личните данни и жалба
В случай, че решите, че нарушаваме Вашите права, можете да се свържете с нас, за да изясним въпроса. На разположението сме на е-поща: office@sternaconsult.com.  Заявление за достъп или корекция се подава лично от притежателя на лични данни, като заявлението може да бъде отправено по електронен път. Ние ще разгледаме заявлението и ще отговорим мотивирано.
 
Имате и право да внесете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.:02 915 3518, www.cpdp.bg


Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни
В случай на нарушение на сигурността на съхраняваните и обработваните лични данни, Стерна консулт ще уведоми Комисията за защита на личните данни в рамките на установения срок от узнаване на нарушението. В допълнение, фирмата ще предприеме всички възможно изпълними технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.


Актуализация/обновяване
Настоящата Политика за личните данни може да бъде актуализирана и допълвана съгласно приложимото законодателство, по инициатива на Стерна консулт или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
Стерна консулт информира потребителите за измененията на тази Политика за личните данни като публикува актуализираната Политика на интернет страницата на компанията www.sternaconsult.com.
Препоръчваме регулярно да преглеждате текущия вариант на Политиката за защита на личните данни.
Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на е-поща: office@sternaconsult.com, на тел.: 08875 49859 или по пощата на адрес: гр. Пловдив, ул. Царево 10 А.
Дата на последна актуализация –  май 2018 г.