Търсене

Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"

Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации"
Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията”

Описание: Подкрепа за българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура, с цел подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти

Бенефициенти: Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на ЕИП

Допустими разходи: Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА); Разходи за услуги; Разходи за СМР

Допустими дейности: Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията; Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията; Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите; Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории

Съфинансиране: 25%-90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

Срок за подаване на предложения: декември 2018 г. - февруари 2019 г

Мин. размер: 100 000 лв.

Макс. размер: Микро и малки предприя тия: 500 000 лв.; Средни предприя тия: 750 000 лв.; Големи предприя тия: 1 000 000 лв.
 


Процедура „Развитие на иновационни клъстери”

Описание: Подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България

Бенефициенти: Иновационни клъстери, които са обединения - юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица

Допустими разходи: Разходи за ДМА и ДНМА; Разходи за персонал Административни разходи (включително режийни разходи)

Допустими дейности: Подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; Маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; Организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество

Съфинансиране: 65%

Срок за подаване на предложения: септември 2018 г. - ноември 2018 г.

Мин. размер: 200 000 лв.

Макс. размер: 500 000 лв.