Търсене

Приоритетна ос 1 „Води“

Приоритетна ос 1 „Води“
Инвестиционни приоритети:
  • Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към
агломерации с над 10 000 екв.ж.;
  • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
  • Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на Държавния здравен
контрол за целите на мониторинга;
  • Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на
съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС).
Приоритетна ос 1

Списък с операциите по Приоритетна ос Води:
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/list_of_operations_water_bg_last.pdf