Търсене

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и
Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се инвестира в Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000.
 
Развитие и прилагане на управленски подход за защитените зони (ЗЗ) от Натура 2000 и повишаване на капацитета за управление на мрежата Натура 2000 (м 25, м 26, м 82, м 102 от НПРД)
 • Изготвяне на анализи и провеждане на проучвания, обосноваващи избора на управленски подход на мрежата Натура 2000, на националната структура за управление изпълнението на НПРД и на подхода за изготвяне на планове за управление на ЗЗ;
 • Стартово финансиране на разходите за структура за управление на Натура 2000, вкл. системи за управление, заплати, оборудване и др.
Инвестиции за поддържане и подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания в мрежата Натура 2000 (м 22, м 43, м 96, м 97, м 98, м 99, м 109 от НПРД)
 • Възстановяване и поддържане на природни местообитания и местообитания на видове, както и опазване на видове, приоритизирани въз основа на резултатите от картирането на видове и местообитания, извършено през периода 2007 – 2013 г., на база на идентифицираните в НПРД мерки и въз основа на посочените дейности, заложени в планове за управление, планове за действие и други релевантни документи;
 • Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за възстановяване и поддържане на природни местообитания и видове, вкл. за текущо наблюдение, за намаляване на въздействието от тяхната експлоатация и др.
 
Определяне и допълване на мрежата от защитени зони. Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците в морски и крайбрежни територии и в сухоземната част на страната (м 1, м 2, м 62, м 63 от НПРД)
 • Научни изследвания за мрежата от защитени зони, теренни проучвания, съставяне на бази данни, попълване на стандартни формуляри, разработване и прилагане на методики за определяне на ПС, определяне на ПС и картиране. Подготовка и издаване на заповеди за обявяване на нови зони и/или промяна на границите на съществуващи зони от мрежата Натура 2000;
 • Анализи и проучвания на видове и местообитания в сухоземната част на страната и в морски и крайбрежни територии, разработване на методики и схеми за мониторинг и оценка на ПС, тяхното прилагане, оценка на резултатите. С особен приоритет са видове със скрит начин на живот, както и видове и местообитания, които не подлежат на моделиране;
 • Оценки на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в сухоземната част на страната и в морски и крайбрежни територии от мрежата Натура 2000.
 
Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове за управление на ЗЗ, планове за действие за видове и други стратегически документи (м 16, м 20 от НПРД)
 • Разработване или актуализиране на планове за управление или други релевантни документи;
 • Разработване/актуализиране на планове за действие за видове съгласно приоритети F1 и F2 на НПРД и други видове, включени в природозащитното законодателство на ЕС, идентифицирани като застрашени или приоритетни на европейско ниво.
 
Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги (м 17 от НПРД)
 • Верификация на методиките за оценка на екосистемите и техните услуги и актуализацията им при необходимост;
 • Oценка състоянието на екосистемите и екосистемните услуги;
 • Oценка на икономическата стойност на тези услуги и разработване на схема за възмездно ползване на екосистемни услуги от защитените
 • зони от Натура 2000, вкл. насърчаване интегрирането на тази стойност в системите за счетоводство и отчетност;
 • Разработване на програма за мониторинг на състоянието на екосистемите. Обобщаване на данните на национално ниво и докладване към ЕК.
 
Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България (м 15, м 32, м 33, м 34, м 35, м 74, м 75, м 76 от НПРД)
 • Планиране и провеждане на национални и поддържащи информационни кампании;
 • Организация и провеждане на годишен национален/международен форум и годишен национален конкурс за най-добри проекти;
 • Организация и провеждане на иновативни екологични събития;
Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с медиите и др.