Търсене

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“
За изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 2007/60/ЕО ще се инвестират средства за:
  • Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
  • Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения (Дейности по възстановяване на заливни зони; Дейности, свързани с подобряване задържането на водите;
    Дейности по биологично укрепване на бреговете; Дейности за превенция на риска за населените места – напр. проектиране и изграждане /укрепване/рехабилитация/ликвидация на защитна инфраструктура и/или хидротехнически съоръжения);
  • Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения;
  • Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;
  • Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
  • Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, свързани с превенцния и управление на риска от наводнения и свлачища.