Търсене

Програма LIFE ( http://ec.europa.eu/environment/life/about/) е финансов инструмент на Европейския съюз за околна среда и действия по въпроси свързани с климата. Основната цел на програма LIFE е принос към прилагането, актуализирането и развитието на европейската политика и законодателство за околна среда и климат, чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.
 
За програмния период 2014-2020 Програма LIFE е структурирана в две под-пограми: ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА и ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА КЛИМАТА.
Проектите, избираеми за съфинансиране по програма LIFE, са групирани в четири основни категории:
 • Традиционни проекти: проекти за най-добри практики, иновационни и демонстрационни проекти, както и проекти за информация/разпространение и проекти за управление (подобно на LIFE+)
 • Интегрирани проекти: проекти, целящи изпълнението на планове и стратегии, изисквани от законодателството на ЕС в областите природа, води, отпадъци, въздух
 • Подготвителни проекти: проекти определени от Комисията за подпомагане на специфичните нужди свързани с изпълнението и развитието на политиката и законодателството за околната среда и климата на ЕС
 • Проекти за изграждане на капацитети: финансова подкрепа за дейностите, необходими за изграждане на капацитета на държавите членки с оглед на по-ефективното им участие в LIFE
 • LIFE работната програма за 2014-2020 може да бъде изтеглена от тук.

 
ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА покрива три приоритетни области:
 • Околна среда и ресурсна ефективност
 • Природа и биологично разнообразие
 • Управление и информация свързани с околната среда 
ПОД-ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА
ПОД-ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА
ПОД-ПРОГРАМАТА ЗА КЛИМАТА покрива три приоритетни области:
 • Смекчаване на изменението на климата
 • Адаптация към изменението на климата
 • Управление и информация свързани с климата