Търсене

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанствата
Допустими разходи:
Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество (вкл. лизинг);
Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, компютърен софтуер (вкл. лизинг);
Закупуване на косачки, дробилки, преносими сушилни и др;
Общи разходи за предпроектни проучвания, хонорари и консултантски услуги;
Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи.
 
Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, включително такива свързани с къси вериги на доставка
Допустими разходи:
Придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи;
Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, въвеждане на нови технологии и процеси, опазване на околната среда, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
Закупуване на специализирани транспортни средства;
 
Подмярка 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски стопани („Създаване на стопанства на млади фермери“)
Подмярка 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски стопани („Създаване на стопанства на млади фермери“)
Помощ при стартиране за млади земеделски стопани, насърчаване на заетостта.
Допустими разходи:
Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план (за максимален срок от 5 години).
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост; развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление; усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Допустими разходи:
Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
Закупуване (вкл. лизинг) на нови машини и оборудване;
Хонорари и консултантски услуги;
Придобиване и създаване на компютърен софтуер;
Придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.