Търсене

Плана Хайтс
Плана Хайтс
19.03.2019 г.
Проект: Плана Хайтс - Изготвяне на доклад за ЕО и доклад за оценка за съвместимост/НАТУРА 2000
Вижте видеото
Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“
Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“
Обект:  Природен парк "Българка" (площ 217 721, 63 декара)
Територията на парка в голямата си част се припокрива с границите на Защитена зона Българка (BG0000399)/НАТУРА 2000, обявена по Директива 92/43/ЕИО  за природните местообитания  и Директива 2009/147/ЕС  за птиците
Предмет на услугата: Изработване на План да управление на Природен парк "Българка", провеждане на обществени консултации, участие в законоустановените процедури, съгласно ЗЗТ по приемане на плана. 
Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni
Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni
Задачата на Стерна бе да подпомогне Дирекцията на природен парк „Сините камъни“ при възстановяване и опазване на биологичното разнообразие на територията на Природния парк „Сините камъни“, включително и в планирането на консервационни мерки за опазване на двата вида сухоземни костенурки, срещащи се на територията на парка - шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni), по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от ОПОС 2007-2014, ос 3 – Опазване на биологичното разнообразие. 
Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта
Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта
Предмет на услугата: Изготвяне на Доклад за екологична оценка на Доклад за оценка за съвместимост на ПУП-ИПЗ и ПУП–ПП с предмета и целите на опазване на Защитена зона „Плана“ BG0001307.
Стерна консулт бе ангажирана с изготвянето на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС) с предмета и целите на НАТУРА 2000 на проект за устройствено планиране на територия с площ от 2000 дка за изграждане на комплекс  „Плана Хайтс“.
Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“
Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“
Проектът „Южен поток” представлява строителство на газопровод от Русия през
акваторията на Черно море и Балканския полуостров за доставка на руски природен газ за страните от Централна и Южна Европа.
Трасето на газопровод „Южен поток” се разделя на морски участък на газопровода през акваторията на Черно море и сухопътни участъци през територията на отделните държави, през които преминава.